Nguyên Hảo Trần Công Lai: Lời Tác Bạch Tri Ân và Cảm Tạ Của BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ, nhân kết thúc mùa cầu nguyện trong cơn đại dịch Covid-19

(đọc sau buổi lễ cầu nguyện cuối cùng chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm2020.) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam  Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ngưỡng bái bạch: Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu – Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ Hòa Thượng Thích…