Nguyên Hảo Trần Công Lai: Lời Tác Bạch Tri Ân và Cảm Tạ Của BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ, nhân kết thúc mùa cầu nguyện trong cơn đại dịch Covid-19

(đọc sau buổi lễ cầu nguyện cuối cùng chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm2020.)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam  Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngưỡng bái bạch:

 • Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu – Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ
 • Hòa Thượng Thích Thái Siếu – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Giục GHPGVNTN

Hoa Kỳ

 • Hòa Thượng Thích Thông Hải – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ
 • Hòa Thượng Thích Nhật Huệ – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ
 • Thượng Tọa Thích Thiện Long – Trụ trì chùa Thiên Trúc, San Jose.
 • Thượng Tọa Thích Quảng Trí – Trụ trì chùa Ba La Mật Đa, Stockton.

Kính thưa:

 • Quý Huynh trưởng Cấp Dũng đang sinh hoạt tại Hoa Kỳ
 • Quý thân hữu Phật tử

Được sự cho phép của quý Huynh trưởng Cấp Dũng và sự đồng ý của Ban Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ, chúng con xin đảnh lễ quý ngài và xin có đôi lời tác bạch tri ân.

Kính bạch quý ngài,

Suốt thời gian cơn đại dịch covid-19 hoành hành, quý Thầy đã đến với anh chị em GĐPTVN tại Hoa Kỳ của chúng con:

 • Để dẫn dắt chúng con dốc tâm cầu nguyện lên mười phương Chư Phật xin độ trì cho hết thảy mọi người, trong đó có chúng con, gia đình và bằng hữu người ở cũng như đã vĩnh viễn ra đi được an lành.
 • Để khuyến tấn chúng con qua những lời pháp thoại, nhắc nhở chúng con luôn tinh tấn thực hành hạnh bố thí, tinh tấn trên bước đường tu học và vận dụng trí tuệ bình tâm, sáng suốt trước vấn nạn của cơn đại dịch covid-19.

Hôm nay buổi lễ tụng kinh trì chú cầu nguyện đã hoàn mãn và cũng là buổi lễ cuối cùng để kết thúc cho 6 tuần lễ mà GĐPTVN tại Hoa Kỳ liên tục cầu nguyện, Hiện nay:

 • Trên thế giới nạn hoành hành của dịch bệnh đang đi xuống và có những nơi đang xuống đến cùng
 • Người người trên trái đất đang yên tâm trở lại cuộc sống bình thường và tại Hoa Kỳ cũng đang trong chiều hướng đó.

Âu đó, một phần cũng nhờ sự gia tâm trì chú của quý ngài và sự hiệp lực cầu nguyện của mỗi anh chị em lam viên và đạo hữu khắp nơi.

Hôm nay, buổi lễ cầu nguyện cuối cùng đã kết thúc, chúng con từ khắp nơi trên xứ sở Hoa Kỳ hướng vọng về nơi trú xứ của quý ngài, xin đầu thành đảnh lễ BA LẠY. Nguyện chúc quý ngài Pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, đạo nguyện viên thành.

Kính chúc quý Huynh trưởng Cấp Dũng, anh chị em lam viên chúng ta  cùng quý thân hữu Phật tử sức khoẻ dồi dào, thân tâm thường an lạc và tinh tấn hơn nữa trên bước đường tu và học.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.

TM Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ
Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành

NGUYÊN HẢO – Trần Công Lai.

Leave a Reply