Andrew Yip and Sarah-Jane Page: Understanding Young Buddhists | Living Out Ethical Journeys | Chapter 1-D: Our Sample of Buddhist Young Adults

Buddhism for Young Adults Group in Mexico City, Mexico | Photo: FPMT Our Sample of Buddhist Young Adults   All participants were aged between 18 and 25, with the mean age being 21.75.[1] We successfully recruited across the whole 18–25 age spectrum, which may be due to the efforts we undertook to recruit participants, focusing…

Nguyên Tường: Từ Thông điệp Ý Thức Về Nguồn 1971 đến Tuyên Cáo II 1993 của GHPGVNTN

  Lược trích từ “TIỂU LUẬN VỀ ĐẠO PHẬT VÀ MẠCH SỐNG CỦA DÂN TỘC” Như các bạn đã biết, đạo Phật là con đường làm Phật trên nguyên tắc thực hiện “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý” để “tùy duyên nhi bất biến” vận dụng Từ Bi, Trí Tuệ, Hùng Lực “Thượng cầu Phật…