Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Vu Lan, PL 2565

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704 East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433 THÔNG BẠCH VU LAN 2021 – PL 2565   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…