Thích Minh Thông | Giác Tuệ | Phước Thắng sưu tập và biên tập: Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, Trung Phần

Tư liệu về Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang rất nhiều, nhưng sau 1975 ngưng hoạt động gần như thất tán hết. Tuy vậy, nhiều văn bản, sách báo, hình ảnh…vẫn được lưu giữ trong tủ sách một số chùa trong nước, trong cựu học tăng… Riêng về nhân chứng hiện còn khỏe thì…