GĐPTVN: Phục Bái – Thượng Văn

[ Ảnh do Dathuc Tri Nguyen cung cấp ] Điếu văn của BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM kính dâng Đức Tăng Thống GHPGVNTN ông Côn sóng cuộn, Đỉnh Thái mây vần; Bốn nghìn năm non nước lặng chuông ngân, Suốt nghìn dặm hoa vàng in ngấn lệ, Rừng thông bóng ngã,…