Vo Dong Thi & Đức Quảng: Lễ Cung thỉnh Di cốt của CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN – VIỆN CHỦ QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM, nhập bảo tháp.


Hôm nay ngày 10/10/Kỷ Hợi (6/11/2019) tại tu viện Quảng Hương Già Lam toàn thể môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Di cốt của CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN – VIỆN CHỦ QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM, nhập bảo tháp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s