Vo Dong Thi & Đức Quảng: Lễ Cung thỉnh Di cốt của CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN – VIỆN CHỦ QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM, nhập bảo tháp.

Hôm nay ngày 10/10/Kỷ Hợi (6/11/2019) tại tu viện Quảng Hương Già Lam toàn thể môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Di cốt của CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN – VIỆN CHỦ QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM, nhập bảo tháp.

Leave a Reply