Barry Kerzin | Đạo Sinh chuyển ngữ: Chúng ta sống còn là nhờ lòng từ bi

“Từ bi là lý do tồn tại của chúng ta. Đó là mục đích của cuộc sống chúng ta. Chúng ta sống còn là nhờ lòng từ bi. Đây là câu chân ngôn tôi muốn tất cả các bạn ghi lại, chép lại nhiều lần, và trưng bày ở bất cứ nơi nào các bạn có mặt, để các bạn có thể đọc lên, suy gẫm, và quán sát trọn ngày: ‘Chẳng Có Dị Biệt Nào Giữa Chúng Ta Và Người Khác. Không Ai Ước Mong Đau Khổ Cho Dù Nỗi Đau Nhỏ Nhặt Nhẩt. Không Ai Hài Lòng Với Hạnh Phúc Đang Có. Ý Thức Được Điều Này, Cầu Mong Chúng Ta Có Thể Làm Tăng Trưởng Phúc Lạc Và Niềm Vui Của Người Khác’.” ~ Barry Kerzin | Đạo Sinh chuyển ngữ

Compassion is the reason we are alive. It is the purpose of our life. Survival depends on it. This is a mantra I want you all to write down, copy many times, and display wherever you spend time, so you can read, reflect, and meditate on it throughout the day: THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN OURSELVES AND OTHERS. NONE OF WISHES EVEN THE SLIGHTEST OF SUFFERING, NOR IS CONTENT WITH THE HAPPINESS WE HAVE. REALIZING THIS, MAY WE ENHANCE THE BLISS AND JOY OF OTHERS. Emaho!

Leave a Reply