His Holiness the Dalai Lama: Sử Dụng Thời Gian

“Every one of us is getting older, which is a natural process. Time is constantly moving on, second by second. Nothing can stop it, but what we can do is use our time properly; that is in our hands. Whether we believe in a spiritual tradition or not, we need to use our time meaningfully. If over days, weeks, months and years, we have used our time in a meaningful way – when our last day comes, we’ll be happy, we’ll have no regrets”. ~ His Holiness the Dalai Lama

“Mỗi người chúng ta đều đang già đi. Đây là một tiến trình tự nhiên. Thời gian đang chuyển dịch từng giây không ngừng nghỉ. Không gì có thể ngăn chận được; thế nhưng, điều chúng ta có thể làm là sử dụng thời gian hợp lý; nó nằm trong tay chúng ta. Dù có tin vào một truyền thống tâm linh hay không, chúng ta vẫn cần sử dụng thời gian cho có ý nghĩa. Nếu qua từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm chúng ta biết cách sử dụng thời gian thì vào ngày cuối cùng trong đời, chúng ta sẽ thấy yên vui, không phải hối tiếc gì cả.” ~ Đạo Sinh chuyển ngữ

Leave a Reply