Thích Nhất Hạnh: Mây Trắng Thong Dong


Trong cuộc tranh đấu của Phật giáo để chống chế độ độc tài, thầy Thiện Minh đã đóng một vai trò rất lớn. Khi chính phủ của xã hội chủ nghĩa lên, họ sợ thầy Thiện Minh nên đã bức tử thầy. Họ bắt thầy và ép thầy tự tử trong một nhà tù tại…

Thích Nguyên Siêu: Vị Cha Tinh Thần Của Thế Hệ Trẻ, Thanh Niên Sinh Viên, Học Sinh, Gia Đình Phật Tử


Sau khi nhận chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Hòa thượng đã hết lòng chăm lo giới trẻ. Một mặt soạn thảo kế hoạch để thành lập Gia Ðình Phật Tử ở những miền chưa hội đủ điều kiện để tổ chức. Mặt khác lên chương trình hoạt động cho GÐPT đã…

Vĩnh Hảo: Học Phật


HÒA THƯỢNG THÍCH CHÍ TÍN (1922-2013) Ảnh: Thích Hạnh Tuệ Học Phật là học con đường trở về với chân tâm, với Phật tánh—vốn hàm tàng nơi chính mình và tất cả chúng sinh. Con đường ấy dài hay ngắn, lâu hay mau, là tùy nơi căn cơ và điều kiện nhân duyên của mỗi người, mỗi loài. Và bởi vì đó là con đường, hành giả phải bước đi,…

Nguyên Siêu: Hầu Thầy Vào Cõi Vô Dư Niết Bàn (Hòa Thượng Thích Chí Tín, 1922-2013)


Con kính lạy Giác Linh Thầy tha thiết Tiễn đưa Thầy cách biệt sơn khê Ngọn đồi Trại Thủy trăng thề Sớm đưa gió thoảng chiều quê sương chùng *** Chùa Long Sơn chấn động Đồi Trại Thủy bồi hồi Thầy đi cách biệt xa xôi Trong giờ nhập Tháp xẻ đôi cõi lòng 7:00 giờ sáng nay, Lễ Cung Tống Kim Quan Thầy nhập Bảo Tháp,…