Lời giới thiệu cho ấn bản năm 2019: SỨ MỆNH GIA ÐÌNH PHẬT TỬ, tác Giả: Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền)


SỨ MỆNH GIA ÐÌNH PHẬT TỬ Tác giả: Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền Tủ Sách Phổ Hòa xuất bản tại Hoa Kỳ, 2019 Thực hiện: Bodhi Media Liên lạc: 916-607-4066 ISBN: 978-0-359-47622-0 Tập khảo luận mà chúng ta đang cầm trên tay, có thể nói, là một trong những tài liệu quan trọng gắn liền…