Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh dịch: “Ánh Chớp Cuộc Đời”


“Ánh chớp cuộc đời đang nhảy múa ngay giữa lòng những đám mây vô thường và vọng tưởng. Quý vị có dám nói rằng ngày mai mình sẽ không chết? Thế thì tu tập đi.” ~ Dilgo Khyentse Rinpoche

In the midst of clouds of impermanence and illusion, dances the lightning of life. Can you say you won’t die tomorrow? Practice the Dharma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s