His Holiness the Dalai Lama/Đạo Sinh: Nền Tảng Giáo Lý*


“Khi gặp phải bi kịch trong cuộc sống, chúng ta có thể phản ứng theo hai cách: tuyệt vọng và rơi vào các thói quen sa đoạ; hoặc tận dụng thách thức đó để nhận ra sức mạnh nội tại của chính mình. Nhờ Phật Pháp mà tôi đã có thể chọn cách thứ hai. Tôi đã tìm thấy giá trị lớn lao hơn của Phật Pháp vì tôi không thể cho rằng cuộc sống lưu vong ở đây là chuyện đương nhiên. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để duy trì mọi cấp độ của nền giáo dục Phật giáo. Chính nền giáo dục này đã giúp chúng tôi thật sự hồi sinh.”

~ His Holiness the Dalai Lama
————
When we meet real tragedy in life, we can react in two ways— either by losing hope and falling into self-destructive habits, or by using the challenge to find our inner strength. Thanks to the teachings of Buddha, I have been able to take this second way. I have found a much greater appreciation of Buddhism because I couldn’t take it for granted here in exile. We have made a great effort to maintain all levels of Buddhist education; it has helped us have a kind of renaissance, really.

https://www.facebook.com/cauxa.luan

* Tựa do ST đặt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s