Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Kiến thức phải được nung đốt, đập dẹp giống như vàng ròng

“Có một câu nói trong Thánh điển Tây Tạng: ‘Kiến thức phải được nung đốt, đập dẹp giống như vàng ròng, rồi ta có thể dùng để trang sức.’ Vì thế, khi tiếp nhận các huấn thị tâm linh từ tay người khác, các bạn đừng lãnh thọ một cách quá dễ dãi mà phải…