Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Kiến thức phải được nung đốt, đập dẹp giống như vàng ròng

“Có một câu nói trong Thánh điển Tây Tạng: ‘Kiến thức phải được nung đốt, đập dẹp giống như vàng ròng, rồi ta có thể dùng để trang sức.’ Vì thế, khi tiếp nhận các huấn thị tâm linh từ tay người khác, các bạn đừng lãnh thọ một cách quá dễ dãi mà phải nung nó lên, rồi đập, rồi gò cho đến khi nào lộ ra màu sắc rực rỡ, quý giá của nó. Rồi hãy làm thành một món đồ trang sức, theo bất cứ mẫu mã nào các bạn thích, và mang vào.” ~ Đạo Sinh chuyển ngữ

There is a saying in the Tibetan scriptures: Knowledge must be burned, hammered, and beaten like pure gold. Then one can wear it as an ornament. So when you receive spiritual instruction from the hands of another, you do not take it uncritically, but you burn it, you hammer it, you beat it, until the bright, dignified color of gold appears. Then you craft it into an ornament, whatever design you like, and you put it on. ~ Chögyam Trungpa | Source: Cutting Through Spiritual Materialism, page 19

Leave a Reply