Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Kiến thức phải được nung đốt, đập dẹp giống như vàng ròng

“Có một câu nói trong Thánh điển Tây Tạng: ‘Kiến thức phải được nung đốt, đập dẹp giống như vàng ròng, rồi ta có thể dùng để trang sức.’ Vì thế, khi tiếp nhận các huấn thị tâm linh từ tay người khác, các bạn đừng lãnh thọ một cách quá dễ dãi mà phải…

Thích Như Điển: Kính Dâng Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, lúc gần 80 tuổi Ngài quyết định nhập Đại Bát Niết Bàn qua lời thưa thỉnh của Ma Ba Tuần, mà Phật đã hứa ở thành Tỳ Xá Ly cách đó 3 tháng về trước là Ngài sẽ thực hiện lời hứa ấy.…