Chögyam Trungpa/Đạo Sinh chuyển ngữ: Chỉ làm xấu thêm

Nếu chúng ta cố gắng giải quyết các vấn đề xã hội mà không vượt qua được sự mê muội và khích động trong tâm trạng của chính mình thì mọi nỗ lực của chúng ta không những không giải quyết được mà còn làm xấu thêm các vấn đề cơ bản. ~ Chögyam Trungpa/Đạo Sinh chuyển ngữ
 
If we try to solve society’s problems without overcoming the confusion and aggression in our own state of mind, then our efforts will only contribute to the basic problems, instead of solving them.

Leave a Reply