Chögyam Trungpa/Đạo Sinh chuyển ngữ: Chỉ làm xấu thêm


Nếu chúng ta cố gắng giải quyết các vấn đề xã hội mà không vượt qua được sự mê muội và khích động trong tâm trạng của chính mình thì mọi nỗ lực của chúng ta không những không giải quyết được mà còn làm xấu thêm các vấn đề cơ bản. ~ Chögyam Trungpa/Đạo Sinh chuyển ngữ
 
If we try to solve society’s problems without overcoming the confusion and aggression in our own state of mind, then our efforts will only contribute to the basic problems, instead of solving them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s