Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Kiên Trì Hợp Tác với Người Khác


“Kiên trì hợp tác với người khác thì cần thiết—cần thiết vào mọi lúc. Đây là điều tôi đã làm với những người theo học mình: tôi không bao giờ từ bỏ họ. Dù họ có gặp vấn đề gì đi nữa tôi vẫn luôn nói chỉ một điều: cứ bước tiếp. Nếu các bạn kiên trì với người khác thì họ sẽ dần dần thay đổi. Nếu toả sáng được sự lành mạnh, sự sáng suốt của chính mình thì các bạn đã thật sự tác động đến họ. Họ sẽ bắt đầu để tâm đến điều này mặc dù họ chẳng muốn để ai biết.” – Đạo Sinh chuyển ngữ
It is necessary to work patiently with others, all the time. That is what I do with my students: I never give up on them. No matter what problems they come up with, I still say the same thing: just keep going. If you have patience with people, they slowly change. You do have some effect on them if you are radiating your sanity. They will begin to take notice, although they don’t want to let anybody know. ~ Chögyam Trungpa
Source: The Sanity we are Born With, page 148.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s