Chögyam Trungpa | Đạo Sinh dịch: Lột bỏ lớp đạo đức giả, đó là khái niệm căn bản về cái tốt lành

1. Các bạn đều tốt lành; các bạn đều mạnh khoẻ, về cơ bản. Thêm vào đó, loại sức khoẻ đặc thù này còn có thể giúp các bạn thích nghi với cái xấu cũng như cái tốt. Khi các bạn tốt, các bạn chẳng phải e ngại gì về cái tốt của mình; và khi các bạn xấu, các bạn cũng không có gì phải thấy choáng vì điều đó. Cả tốt lẫn xấu đều là thuộc tính của con người bạn.
Khi bắt đầu thừa nhận cả hai đều là năng lượng của bản thân, là một phần trong hình ảnh về con người của chính mình thì các bạn đã kết nối được với cái tốt lành căn bản—cái có thể giúp bạn chuyển hoá mọi năng lượng cơ bản thành một phần tồn tại của con người bạn. Điều này rất thực tế, rất chắc chắn; không gì ngăn ngại được, không gì đánh bại được. Đó là khái niệm căn bản về cái tốt lành: có khả năng thích nghi cùng lúc với cả đúng lẫn sai. Và vì thế mà nó được gọi là ‘tốt lành’. Đó là vùng đất kiên cố, là nền tảng rắn chắc, không gì lay chuyển được. Chögyam Trungpa | Đạo Sinh chuyển ngữ | Work, Sex, Money: Real Life on the Path of Mindfulness
2. Để khởi đầu việc tu tập, chúng ta phải tin vào năng lực hiểu biết của chính mình, bằng cách loại trừ mọi định kiến, thành kiến. Các chủ trương thuộc về đoạn kiến hay thường kiến, mọi thể loại tín ngưỡng đều phải được chặt đứt, phải được vượt qua. Khi đã lột bỏ được lớp đạo đức giả cơ bản, tuyệt đối, tối hậu này thì ta mới thật sự nhìn thấy viên ngọc quý đang toả sáng rực rỡ trong chính mình: đó chính là phẩm tính sinh động, mạnh mẽ của sự mở toang thân-tâm trước mọi thứ, là phẩm tính sinh động của tinh thần tuỳ thuận, và cũng là phẩm tính sinh động của sự buông xả. Chögyam Trungpa | Đạo Sinh chuyển ngữ | Cutting Through Spiritual Materialism
1. You are good; fundamentally, you are healthy. Moreover, that particular health is capable of accommodating your badness as well as your goodness. When you’re good, you’re not particularly bashful about your goodness, and when you’re bad, you’re not particularly shocked by that either. These are simply your attributes. When you begin to accept both aspects of your being as energy, as part of the perspective of your view of yourself, then you are connecting with the fundamental goodness, which can accommodate all of these energies as part of one basic being. This is very solid and earthy. It is invincible in fact. That is the basic idea of good: that good can accommodate both wrong and right at the same time. Because of that, it is good. It is solid soil, solid ground. | Source: Work, Sex, Money: Real Life on the Path of Mindfulness
2. In the beginning, we must develop a confidence in our understanding, clearing out all preconceptions. Nihilism, eternalism, all beliefs have to be cut through, transcended. When the basic, absolute, ultimate hypocrisy has been unmasked, then one really begins to see the jewel shining in its brightness: the energetic, living quality of openness, the living quality of surrender, the living quality of renunciation. | Source: Cutting Through Spiritual Materialism

Leave a Reply