Chögyam Trungpa/Đạo Sinh chuyển ngữ: Lộ Trình Tâm Linh*

As long as we follow a spiritual approach promising salvation, miracles, liberation, then we are bound by the “golden chain of spirituality.” Such a chain might be beautiful to wear, with its inlaid jewels and intricate carvings, but nevertheless, it imprisons us. People think they can wear the golden chain for decoration without being imprisoned by it, but they are deceiving themselves. As long as one’s approach to spirituality is based upon enriching ego, then it is spiritual materialism, a suicidal process rather than a creative one. ~ Chögyam Trungpa. Source: The Myth of Freedom and the Way of Meditation

“Chừng nào chúng ta còn đeo đuổi một lộ trình tâm linh, hứa hẹn sự cứu rỗi, giải thoát, và các kỳ tích thì chúng ta đang tự trói mình bằng ‘sợi xích vàng tâm linh’. Một sợi xích như thế có lẽ mang vào sẽ rất đẹp, khảm đầy châu báu, chạm trổ chi li, nhưng nó lại giam hãm chúng ta. Thiên hạ nghĩ rằng có thể trang sức bằng sợi xích vàng chứ chẳng phải là trói buộc; thế nhưng họ đang tự dối mình. Chừng nào lộ trình dẫn đến tâm linh còn được thiết lập trên nền tảng khuếch trương tự ngã thì đó chỉ là khuynh hướng duy vật tâm linh—một tiến trình tự sát chứ chẳng phải sáng tạo gì cả.” ~ Đạo Sinh chuyển ngữ

___________________________________________________________
* tựa do Sen Trắng đặt – Chân dung Đạo Sinh, Thầy An Trú chụp, 2020

Leave a Reply