His Holiness the Dalai Lama: Tôn Giáo Của Tôi/My Simple Religion

This is my simple religion. There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness. ~ His Holiness the Dalai Lama
… Đây là tôn giáo đơn giản của tôi: Không cần đến chùa chiền, không cần đến triết lý phức tạp. Bộ não của chúng ta, con tim của chúng ta chính là chùa. Và từ bi là triết lý… ~ Đạo Sinh chuyển ngữ

Leave a Reply