His Holiness the Dalai Lama/Đạo Sinh chuyển ngữ: Thông Điệp của Tôn Giáo: Tình Thương

“Despite philosophical differences, all our major religious traditions convey a common message of love. Sadly however, we are seeing today conflicts arising in the name of religion. Consequently, we need to make special efforts to promote harmony between our traditions based on mutual respect. I’m a Buddhist monk, but among Buddhists are many who don’t take their practice very seriously. They may adopt a serious demeanour when they come to the temple, but this doesn’t extend into their day to day lives. Whether we are Buddhist, Christian, Jewish, Muslim or Hindu, if we think of ourselves as religious, we should make our faith part of our daily life. Not only should we be compassionate in our conduct, we should be happy” ~ His Holiness the Dalai Lama
“Dù khác nhau về triết lý, tất cả các truyền thống tôn giáo chính của chúng ta đều chuyển tải một thông điệp chung về tình thương. Thế nhưng, thật buồn thay, hôm nay chúng ta đang chứng kiến những xung đột xảy ra, nhân danh tôn giáo. Rốt cùng, chúng ta cần có những nỗ lực đặc biệt để xúc tiến sự hòa điệu giữa các truyền thống của chúng ta trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau.
Tôi là một tu sỹ Phật giáo, nhưng trong số các Phật tử đã có nhiều người không tu hành nghiêm túc. Họ tỏ vẻ rất thành tâm khi đến chùa, nhưng điều này không lan tỏa trong cuộc sống ngày qua ngày của họ. Dù là Phật giáo, Thiên chúa giáo, Do thái giáo, Hồi giáo, hay Ấn giáo, nếu chúng ta nghĩ mình là người có tôn giáo thì chúng ta nên làm cho niềm tin này trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của chính mình. Chúng ta không chỉ nên từ bi trong cư xử, mà chúng ta còn phải thật hạnh phúc nữa.” ~ Đạo Sinh chuyển ngữ

Leave a Reply