H.H. the 14th Dalai Lama/Đạo Sinh chuyển ngữ: Thực hành Pháp là một cuộc chiến nội tại không ngừng nghỉ

“Thực hành Pháp là một cuộc chiến nội tại không ngừng nghỉ; trong đó tiến trình rèn luyện phản xạ có điều kiện tiêu cực trước đó được thay bằng tiến trình tích cực mới.” ~ H.H. the 14th Dalai Lama/Đạo Sinh chuyển ngữ
————
The practice of Dharma is a constant battle within, replacing previous negative conditioning or habituation with new positive conditioning.
From the book “The Art of Happiness: a Handbook for Living”

Leave a Reply