Thích Tuệ Sỹ: “Bồ-đề tâm không phải tự nhiên mà có”

TUỆ SỸ, Du Già Bồ-Tát Giới: “Thủa ấu thơ, ta đọc chuyện anh hùng và ngưỡng mộ những người xả thân vì đại nghĩa, nhưng lớn lên mấy ai trong chúng ta học để xả thân vì đại nghĩa? Lý tưởng ở đời được tôn vinh cao đẹp như vậy mà còn khó theo đuổi thay, huống nữa là chí nguyện Bồ-tát. Nhưng vì bồ-đề tâm được xưng tụng như vậy, mà những người muốn học, phải làm thế nào để có được tâm như vậy? Có những điều thiện do bẩm sinh, gọi là sinh đắc thiện, nhưng cũng còn nhiều điều thiện có được phải do nỗ lực tu dưỡng, gọi là gia hành thiện. Cũng vậy, bồ-đề tâm không phải tự nhiên mà có. Nếu tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, thì tất cả đều có thể phát đại bồ-đề tâm. Vậy, điều cần làm là học cách để phát bồ-đề tâm, như người nông phu dù đã có sẵn hạt giống nhưng phải học cách gieo trồng, phải biết cách ươm mầm cho hạt giống có cơ sinh trưởng thành cây lớn có ích. Kinh và luận chỉ dạy rất nhiều về các phương pháp tu dưỡng để phát bồ-đề tâm như vậy, tất cả đều tùy theo căn cơ, xu hướng của mỗi cá nhân.”

Leave a Reply