Barry Kerzin/Đạo Sinh chuyển ngữ: Chúng Ta Là Ánh Sáng

“Trong thời đại đen tối này, chúng ta là ánh sáng. Chúng ta là ánh sáng. Tất cả chúng ta đều có ánh sáng trong mình. Đừng bao giờ nghi ngờ điều này. Vấn đề chỉ là mở rộng trái tim của chúng ta và đem ánh sáng ra. Vì thế, hãy mở trái tim của quý vị và mang ánh sáng ra. Hãy mang ra hy vọng. Ngày mai là một ngày khác. Mặt trời sẽ lại chiếu sáng. Có ánh sáng ở cuối đường hầm đen tối này. Không phải là một giấc mơ, mà là thực tại; cho dù thực tại quy ước. Không còn tuyệt vọng nữa. Không còn sợ hãi nữa. Không còn hận thù nữa. Không còn chia cách nữa. Ngày mai là một ngày khác. Mặt trời lại sẽ chiếu sáng. Hãy mở trái tim của quý vị và yêu thương. Yêu thương vô điều kiện. Emaho!” ~ Barry Kerzin/Đạo Sinh chuyển ngữ
 
In these times of darkness, we are the light. We are the light. We all have it within us. Never doubt that. It is just a matter of opening our hearts and bringing it out. So, open your hearts and bring out the light. Bring out the hope. Tomorrow is another day. The sun will shine again. There is light at the end of this dark tunnel. This is not just a dream. It is a reality, albeit a conventional one. No more despair. No more fear. No more hatred. No more division. Tomorrow is another day. The sun will shine again. Open your heart and love. Love unconditionally. Emaho!

Leave a Reply