Thích Minh Đạt: Tăng Trưởng Nội Lực

Tăng trưởng nội lực là làm cho cái nội lực của chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi lớn mạnh hơn lên. Nội lực là gì? Nội lực là cái sức mạnh tiềm tàng bên trong của chúng ta. Sức mạnh ấy được sinh ra và được trưởng dưỡng bằng chất liệu của đạo pháp. Sức mạnh ấy do sự tu tập và thực hành chánh pháp mà có. Sức mạnh ấy phát ra…

Nhất tâm nguyện cầu, từ quang phổ chiếu…

Trước hoàn cảnh chung của nhân loại thế kỷ này, từ cơn đại dịch Covid-19 hoành hành, cho đến những hoảng loạn gây tạo bao nỗi bất an vì bạo động, làm chao đảo các nền tảng nhân văn trong cộng đồng xã hội mà chúng ta đang tận mắt chứng kiến hôm nay, khiến…