Kính Chia Buồn cùng Hòa Thượng Thích Chơn Trí


Chúng con, toàn thể anh chị em Ban Biên Tập Sen Trắng, Hoa Kỳ
vừa được tin thân phụ của Hoà Thượng Thích Chơn Trí
Viện chủ Chùa Pháp Vân, Pomona, California, là cụ ông:

Quảng Phước NGUYỄN ĐÌNH HÀ

Mãn phần ngày 27/5/2020
Tại Việt Nam,
Hưởng thượng thọ 100 tuổi

Thành kính đảnh lễ, nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo gia trì
cho Cụ Ông Quảng Phước NGUYỄN ĐÌNH HÀ
vãng sanh lạc cảnh

Thành tâm chia buồn cùng Hoà Thượng Thích Chơn Trí
và Môn Đồ Hiếu Quyến.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s