Kính Chia Buồn cùng Hòa Thượng Thích Chơn Trí

Chúng con, toàn thể anh chị em Ban Biên Tập Sen Trắng, Hoa Kỳ
vừa được tin thân phụ của Hoà Thượng Thích Chơn Trí
Viện chủ Chùa Pháp Vân, Pomona, California, là cụ ông:

Quảng Phước NGUYỄN ĐÌNH HÀ

Mãn phần ngày 27/5/2020
Tại Việt Nam,
Hưởng thượng thọ 100 tuổi

Thành kính đảnh lễ, nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo gia trì
cho Cụ Ông Quảng Phước NGUYỄN ĐÌNH HÀ
vãng sanh lạc cảnh

Thành tâm chia buồn cùng Hoà Thượng Thích Chơn Trí
và Môn Đồ Hiếu Quyến.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Leave a Reply