Chia buồn cùng Anh Chị Huệ Trí Nguyễn Gia Hải-Ngọc Hạnh Huỳnh Thị Cẩm


Nhận được tin buồn Thân mẫu của Huynh Trưởng Ngọc Hạnh Huỳnh Thị Cẩm 
và là Nhạc mẫu của Huynh Trưởng Huệ Trí Nguyễn Gia Hải*,
là Cụ bà:

TRẦN THỊ SO
Pháp Danh: NHUẬN THUẬN

đã mãn phần ngày 22 tháng 11, 2020 tại San Diego, California.
Hưởng Thọ 88 tuổi.

Toàn thể anh chị em lam viên bốn phương, lam viên Hoa Kỳ
cũng như Ban Biên Tập Sen Trắng
thành kính chia buồn cùa Anh-Chị Ngọc Hạnh-Huệ Trí trước sự mất mát to lớn này.
Đồng kính chia buồn cùng Tang Quyến.

Nguyện Chư Phật Tiếp Độ

Hương Linh Cụ Bà NHUẬN THUẬN

Sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

_______________________________

(* Anh chị Trưởng Huệ Trí Nguyễn Gia Hải và Ngọc Hạnh Huỳnh Thị Cẩm
nguyên là Huynh trưởng GĐPT Hoa Nghiêm, San Diego, California;

đặc biệt trưởng Hải từng giữ trách vụ trong BHD Hoa Kỳ,
BHD Miền Thiện Hoa và BHD Miền Quảng Đức
)

_______________________________

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s