S. i. 72/Đạo Sinh dịch: Bảo Vệ Tự Thân

“Đúng thế, Đại vương. Đúng thế, Đại vương. Những ai thật sự làm điều ác qua thân, làm điều ác qua lời nói, làm điều ác qua ý thì không tự bảo vệ mình được. Cho dù họ có cả đoàn quân voi bảo vệ, đoàn quân ngựa bảo vệ, đoàn quân xe bảo vệ, đoàn quân lính bảo vệ thì lúc đó tự thân họ cũng không được bảo vệ. Nguyên do vì sao? Sự bảo vệ đó từ bên ngoài, chứ không phải ở bên trong, Đại vương. Vì thế, tự thân họ không được bảo vệ.

Đại vương, bất kỳ ai làm điều lành qua thân, làm điều lành qua lời nói, làm điều lành qua ý thì tự thân họ được bảo vệ. Dù không có bất kỳ đoàn quân voi nào bảo vệ, cũng không có bất kỳ đoàn quân ngựa nào bảo vệ, cũng không có bất kỳ đoàn quân xe nào bảo vệ, cũng không có bất kỳ đoàn quân lính nào bảo vệ, thì tự thân họ vẫn được bảo vệ. Nguyên do vì sao? Sự bảo vệ đó ở bên trong, chứ không phải từ bên ngoài, Đại vương. Vì thế, tự thân họ được bảo vệ.” ~ S. i. 72

~ S. i. 72
————
Evametaṃ mahārāja, evametaṃ mahārāja, ye hi keci kāyena duccaritaṃ caranti, vācāya duccaritaṃ caranti, manasā duccaritaṃ caranti, tesaṃ arakkhito attā. Kiñcāpi te hatthikāyo vā rakkheyya, assakāyo vā rakkheyya, rathakāyo vā rakkheyya, pattikāyo vā rakkheyya, atha kho tesaṃ arakkhito attā. Taṃ kissa hetu: bāhirā hesā mahārāja rakkhā, nesā rakkhā ajjhattikā. Tasmā tesaṃ arakkhito attā. Ye ca kho keci mahārāja kāyena sucaritaṃ caranti, vācāya sucaritaṃ caranti, manasā sucaritaṃ caranti, tesaṃ rakkhito attā, kiññāpi te neva hatthikāyo rakkheyya, na assakāyo rakkheyya, na rathakāyo rakkheyya, na pattikāyo rakkheyya, atha kho tesaṃ rakkhito attā. Taṃ kissa hetu: ajjhattikā hesā mahārāja, rakkhā, nesā rakkhā bāhirā. Tasmā tesaṃ rakkhito attāti.

Leave a Reply