Dilgo Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh dịch: Luyện Tâm Từ Bi

Việc luyện tâm từ bi bắt đầu từ trong gia đình. Chúng ta có cha mẹ, con cái, và anh chị em–những người có lẽ làm cho chúng ta phiền não nhiều nhất. Vì thế chúng ta hãy bắt đầu tập tâm từ và tâm bi đối với họ. Sau đó chúng ta trải rộng dần tâm này ra ngoài cộng đồng đông đảo hơn, rồi khắp cả nước, rồi sang các nước láng giềng, rồi ra khắp thế giới, và cuối cùng là tất cả chúng sinh, bình đẳng không loại trừ một ai.

Việc trải rộng tâm từ bi như thế cho thấy rằng không dễ gì trong một sớm một chiều mà chúng ta có thể có lòng từ bi đối với “tất cả chúng sinh.” Về lý thuyết, việc phát tâm từ bi đối với “tất cả chúng sinh” có thể rất thoải mái; tuy nhiên, trong hành động, chúng ta cần ý thức rằng “tất cả chúng sinh” là chỉ cho một tập hợp các cá thể. Khi thật sự phát tâm từ bi đối với từng cá thể, chúng ta mới thấy việc làm này có nhiều thử thách hơn. Thế nhưng, nếu không thể hợp tác với một cá thể thì làm sao chúng ta có thể hợp tác với tất cả chúng sinh. Vì thế, chúng ta phải suy nghĩ một cách thực tế hơn, phải hành động vì tâm từ bi đối với mọi cá thể, và phải làm cho tâm đó tăng trưởng rộng lớn hơn.

~ Dilgo Khyentse Rinpoche

—————————

The practice of compassion begins at home. We have our parents, our children, and our brothers and sisters, who perhaps irritate us the most, and we begin our practice of loving-kindness and compassion with them. Then gradually we extend our compassion out into our greater community, our country, neighboring countries, the world, and finally to all sentient beings equally without exception.

Extending compassion in this way makes it evident that it is not very easy to instantly have compassion for “all sentient beings.” Theoretically it may be comfortable to have compassion for “all sentient beings,” but through our practice we realize that “all sentient beings” is a collection of individuals. When we actually try to generate compassion for each and every individual, it becomes much more challenging. But if we cannot work with one individual, then how can we work with all sentient beings? Therefore it is important for us to reflect more practically, to work with compassion for individuals and then extend that compassion further.

Leave a Reply