Đạo Sinh (Việt dịch): Bồ Tát và Văn Chương – Kỹ nghệ

~ 大般若波羅蜜多經卷第三百二十七

Lại nữa Thiện Hiện, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở giai vị Bất thối chuyển, đối với văn chương, kỹ nghệ thế gian, tuy đều thông thạo nhưng không mê đắm. Lý do vì sao?

Bồ-tát Ma-ha-tát này thông hiểu tất cả các pháp rốt cùng đều Không. Trong cái Không rốt ráo này, văn chương, kỹ nghệ thế gian có được đều không thể đắc; hơn nữa, văn chương, kỹ nghệ thế gian đều thuộc về ngôn ngữ uế tạp, sinh nhai bất chính. Vì thế, Bồ-tát biết nhưng không làm.

Bồ-tát Ma-ha-tát này đối với các luận thư ngoại đạo thế tục, tuy cũng rõ biết nhưng không thích trước tác. Vì sao? Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này hiểu biết tất cả các pháp, tánh tướng đều Không. Trong cái Không này tất cả luận thư đều không thể đắc. Hơn nữa, phần lớn lý và sự các luận thư thế tục, ngoại đạo nói đến đều có thêm bớt, không phải là thứ phù hợp với con đường Bồ-tát, đều thuộc loại ngôn ngữ hí luận, uế tạp. Vì thế Bồ-tát biết nhưng không thích.

Thiện Hiện, nếu thành tựu các hành-trạng-tướng như thế, nên biết đó là Bất thối chuyển Bồ-tát Ma-ha-tát.

~ 大般若波羅蜜多經卷第三百二十七
————
復次,善現!若不退轉位菩薩摩訶薩,於諸世間文章、伎藝,雖得善巧而不愛著。所以者何?善現!是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空,畢竟空中世間所有文章、伎藝皆不可得。又諸世間文章、伎藝皆雜穢語邪命所攝,是故菩薩知而不為。善現!是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論,雖亦善知而不樂著。何以故?善現!是菩薩摩訶薩了一切法性相皆空,於此空中一切書論皆不可得。又諸世俗外道書論所說理事多有增減,於菩薩道非為隨順,皆是戲論雜穢語攝,是故菩薩知而不樂。善現!若成就如是諸行、狀、相,當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

Leave a Reply