Đạo Sinh (Việt dịch): Bồ Tát và Ba La Mật

Thiện hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này không thích quán sát, đàm luận các việc thế gian như thế, chỉ thích quán sát, đàm luận Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm áo, xa lìa các tướng, có thể chứng Vô thượng chánh đẳng giác.

Bồ-tát Ma-ha-tát này thường không xa lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí,
– tu hành Bố thí ba-la-mật-đa, bỏ sự tham lam, keo kiệt;
– tu hành Tịnh giới ba-la-mật-đa, bỏ sự phá giới;
– tu hành An nhẫn ba-la-mật-đa, bỏ sự cáu giận, tranh chấp;
– tu hành Tinh tấn ba-la-mật-đa, bỏ sự biếng nhác;
– tu hành Tĩnh lự ba-la-mật-đa, bỏ sự tán loạn;
– tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, bỏ sự ngu si, ác tuệ.

Bồ-tát Ma-ha-tát này dù hành hết thảy pháp Không, nhưng thích Chánh pháp, không thích phi pháp; thường nguyện nhiêu ích hết thảy hữu tình; dù hành Không bất khả đắc, nhưng thường xưng tán công đức Tam bảo, lợi ích an lạc hết thảy hữu tình; dù hành chư pháp chân như, tính chất một vị của pháp giới, nhưng thích xưng tán đủ loại công đức pháp giới chân như; dù biết chư pháp đều rốt ráo Không, nhưng yêu bạn lành, không thích bạn ác.

Nói bạn lành là chỉ cho chư Phật, Bồ-tát; các thừa Thanh văn, Độc giác, v.v., nếu thường khéo giáo hóa, an lập hữu tình, khiến họ hướng đến Vô thượng chánh đẳng bồ-đề, cũng gọi là bạn lành.

~ 大般若波羅蜜多經卷第四百四十九
————
善現!是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事,但樂觀察論說般若波羅蜜多。所以者何?甚深般若波羅蜜多遠離眾相,能證無上正等覺故。善現!是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意,修行布施波羅蜜多離慳貪事,修行淨戒波羅蜜多離破戒事,修行安忍波羅蜜多離忿恚事,修行精進波羅蜜多離懈怠事,修行靜慮波羅蜜多離散動事,修行般若波羅蜜多離惡慧事。善現!是菩薩摩訶薩雖行一切法空,而愛樂正法不愛非法,恒願饒益一切有情。善現!是菩薩摩訶薩雖行不可得空,而常稱讚三寶功德,利益安樂一切有情。善現!是菩薩摩訶薩雖行諸法真如法界一味之相,而樂稱讚真如法界種種功德。善現!是菩薩摩訶薩雖知諸法皆畢竟空,而愛善友不樂惡友。言善友者謂佛、菩薩,若諸聲聞、獨覺乘等,能善教化安立有情,令趣無上正等菩提,亦名善友。

Leave a Reply