Thích Thắng Hoan: Nhận Thức Sai Lầm

Pháp Lữ thâm tình, Hòa thượng Thích Đức Thắng và Thích Thắng Hoan (Ảnh: Quảng Pháp) Những điều nhận thức sai lầm theo thường thức phổ thông đều cho là sự thật; những điều nhận thức sai lầm như thế nào qua câu chuyện Điên và Không Điên mà tôi nhớ mường tượng như trong…

Đạo Sinh (Việt dịch): Bồ Tát và Ba La Mật

Thiện hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này không thích quán sát, đàm luận các việc thế gian như thế, chỉ thích quán sát, đàm luận Bát-nhã ba-la-mật-đa. Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm áo, xa lìa các tướng, có thể chứng Vô thượng chánh đẳng giác. Bồ-tát Ma-ha-tát này thường không xa lìa tác ý tương ưng…

Đạo Sinh (Việt dịch): Bồ Tát và Văn Chương – Kỹ nghệ

~ 大般若波羅蜜多經卷第三百二十七 Lại nữa Thiện Hiện, nếu Bồ-tát Ma-ha-tát ở giai vị Bất thối chuyển, đối với văn chương, kỹ nghệ thế gian, tuy đều thông thạo nhưng không mê đắm. Lý do vì sao? Bồ-tát Ma-ha-tát này thông hiểu tất cả các pháp rốt cùng đều Không. Trong cái Không rốt ráo này, văn…

Kirstie Brewer/BBC News: Virus corona: Làm gì để ”quẳng nỗi lo” dịch bệnh đi ‘mà vui sống’?

Virus corona khiến cả thế giới lâm vào trạng thái hoang mang. Trong khi đó, tin tức về đại dịch dường như cứ liên tu bất tận. Tất cả những chuyện đó đang ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của tất cả chúng ta, nhất là những người sống trong tâm trạng lo lắng…