Phước Châu: Tứ Diệu Đế và 12 hành chuyển

Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản, tối quan trọng trong hệ thống giáo lý, là tinh hoa, tâm yếu trong Phật Pháp. Trong chương trình tu học ngành Thiếu đã bắt đầu gieo hạt Tứ Đề từ bậc Trung Thiện. Ngay khi mở trại huấn luyên huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển, trại trường đã truyền trao bài Pháp đầu…