Uyên Nguyên: Bồ Ðề Vốn Chẳng Cây


Xưa Phật thành đạo dưới cội Bồ Ðề mà hậu nhân mượn hình tượng để nói Thân thị bồ-đề thọ (Thân là cây bồ-đề). Cội Bồ Ðề tuy vững chắc nhưng lá cũng vàng theo bốn mùa vô thường. Chăm tưới không hẳn là xanh mãi. Chẳng trách Lục Tổ nói Bồ Ðề “vốn cũng chẳng cây”.

Nay Phật không ngồi ở cội cây Bồ Ðề như xưa, pháp thân vẫn trang nghiêm, đạo vẫn thanh tịnh.

(trích Truyện Ðạo 100 chữ)

BÀI KỆ CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG

Bồ-đề bổn vô thọ
Minh kính diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai?

菩 提 本 無 樹
明 鏡 亦 非 臺
本 來 無 一 物
何 處 惹 塵 埃

Bồ-đế vốn chẳng cây
Gương sáng cũng không đài
Xưa nay không một vật
Bụi trần bám vào đâu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s