Uyên Nguyên: Bồ Ðề Vốn Chẳng Cây

Xưa Phật thành đạo dưới cội Bồ Ðề mà hậu nhân mượn hình tượng để nói Thân thị bồ-đề thọ (Thân là cây bồ-đề). Cội Bồ Ðề tuy vững chắc nhưng lá cũng vàng theo bốn mùa vô thường. Chăm tưới không hẳn là xanh mãi. Chẳng trách Lục Tổ nói Bồ Ðề “vốn cũng chẳng cây”.

Nay Phật không ngồi ở cội cây Bồ Ðề như xưa, pháp thân vẫn trang nghiêm, đạo vẫn thanh tịnh.

(trích Truyện Ðạo 100 chữ)

BÀI KỆ CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG

Bồ-đề bổn vô thọ
Minh kính diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai?

菩 提 本 無 樹
明 鏡 亦 非 臺
本 來 無 一 物
何 處 惹 塵 埃

Bồ-đế vốn chẳng cây
Gương sáng cũng không đài
Xưa nay không một vật
Bụi trần bám vào đâu?

Leave a Reply