Uyên Nguyên: Chấp Tướng

Hậu nhân đúc tượng Phật chuộng mắt mi Ngài lúc nào cũng lim dim hiền từ nhìn xuống. Dạy con trẻ hàm ý “mắt thương nhìn đời”. Một hôm Cu Tí thấy Chú Tiểu ngồi tĩnh tọa mà ngửa cổ, khép chặt hai mi, bèn hỏi cớ sao. Chú Tiểu cười khì: Ngồi yên lâu…

Uyên Nguyên: Bồ Ðề Vốn Chẳng Cây

Xưa Phật thành đạo dưới cội Bồ Ðề mà hậu nhân mượn hình tượng để nói “Thân thị bồ-đề thọ“ (Thân là cây bồ-đề). Cội Bồ Ðề tuy vững chắc nhưng lá cũng vàng theo bốn mùa vô thường. Chăm tưới không hẳn là xanh mãi. Chẳng trách Lục Tổ nói Bồ Ðề “vốn cũng chẳng…