Uyên Nguyên: Phật Ðản Sinh, Phật Tịch Diệt

Chú Tiểu cắc cớ hỏi Sư, phàm nói không sanh không diệt là Thanh Tịnh Ðạo Như Lai. Nay sao lại có đản sanh, rồi sau lại tịch diệt?

Sư cười, phàm nói Phật Tánh Không Như chứ có ai nói không có Phật đâu. Nhân đó mà nhắc bài kệ Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như:

“Phật tánh, không nay, không xưa
Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa
Người thấy sanh tử, dây dưa
Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết bàn”.

Uyên Nguyên
Mừng Ðản Sinh, PL 2561

(trích truyện Phật giáo 100 chữ)

 

Leave a Reply