Uyên Nguyên: Phật Ðản Sinh, Phật Tịch Diệt


Chú Tiểu cắc cớ hỏi Sư, phàm nói không sanh không diệt là Thanh Tịnh Ðạo Như Lai. Nay sao lại có đản sanh, rồi sau lại tịch diệt?

Sư cười, phàm nói Phật Tánh Không Như chứ có ai nói không có Phật đâu. Nhân đó mà nhắc bài kệ Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như:

“Phật tánh, không nay, không xưa
Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa
Người thấy sanh tử, dây dưa
Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết bàn”.

Uyên Nguyên
Mừng Ðản Sinh, PL 2561

(trích truyện Phật giáo 100 chữ)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s