Uyên Nguyên: Chấp Tướng

Hậu nhân đúc tượng Phật chuộng mắt mi Ngài lúc nào cũng lim dim hiền từ nhìn xuống. Dạy con trẻ hàm ý “mắt thương nhìn đời”.

Một hôm Cu Tí thấy Chú Tiểu ngồi tĩnh tọa mà ngửa cổ, khép chặt hai mi, bèn hỏi cớ sao.

Chú Tiểu cười khì: Ngồi yên lâu thì mỏi cổ, khép mi lâu thì lúc mở ra cũng dễ bị chói. Tu đâu phải làm tượng (tướng).

(trích tuyển tập truyện ngắn Phật Giáo 100 chữ)

Leave a Reply