Uyên Nguyên: Chấp Tướng


Hậu nhân đúc tượng Phật chuộng mắt mi Ngài lúc nào cũng lim dim hiền từ nhìn xuống. Dạy con trẻ hàm ý “mắt thương nhìn đời”.

Một hôm Cu Tí thấy Chú Tiểu ngồi tĩnh tọa mà ngửa cổ, khép chặt hai mi, bèn hỏi cớ sao.

Chú Tiểu cười khì: Ngồi yên lâu thì mỏi cổ, khép mi lâu thì lúc mở ra cũng dễ bị chói. Tu đâu phải làm tượng (tướng).

(trích tuyển tập truyện ngắn Phật Giáo 100 chữ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s