Uyên Nguyên: Bồ Ðề Vốn Chẳng Cây

Xưa Phật thành đạo dưới cội Bồ Ðề mà hậu nhân mượn hình tượng để nói “Thân thị bồ-đề thọ“ (Thân là cây bồ-đề). Cội Bồ Ðề tuy vững chắc nhưng lá cũng vàng theo bốn mùa vô thường. Chăm tưới không hẳn là xanh mãi. Chẳng trách Lục Tổ nói Bồ Ðề “vốn cũng chẳng…