Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Trung Thiện

  C – BẬC TRUNG THIỆN 1. SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT DI LẶC 2. SỰ TÍCH NGÀI VĂN THÙ SƯ LỢI 3. SỰ TÍCH CHÙA QUỐC ÂN 4. SỰ TÍCH CHÙA THUYỀN TÔN 5. LÝ NHÂN DUYÊN SINH 6. LÝ NHÂN QUẢ 7. LÝ LUÂN HỒI 8. NĂM GIỚI 9. MƯỜI ĐIỀU THIỆN 10. BỐN…

Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Sơ Thiện

(CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ) BIÊN TẬP: THÍCH MINH CHÂU, THÍCH THIÊN ÂN, THÍCH ĐỨC TÂM, THÍCH CHƠN TRÍ B – BẬC SƠ THIỆN 1- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA TỪ XUẤT GIA ĐẾN NHẬP DIỆT. 2- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ QUÁN THẾ ÂM. 3- BIẾT…

Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Hướng Thiện

(CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ) BIÊN TẬP: THÍCH MINH CHÂU, THÍCH THIÊN ÂN, THÍCH ĐỨC TÂM, THÍCH CHƠN TRÍA – BẬC HƯỚNG THIỆN 1- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC THÍCH CA TỪ KHI SƠ SANH ĐẾN XUẤT GIA 2- BIẾT HAI CHUYỆN TIỀN THÂN HAY MẨU CHUYỆN ĐẠO. 3- THUỘC VÀ HIỂU BÀI SÁM HỐI 4- HIỂU…