Phước Châu: Tứ Diệu Đế và 12 hành chuyển


Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản, tối quan trọng trong hệ thống giáo lý, là tinh hoa, tâm yếu trong Phật Pháp. Trong chương trình tu học ngành Thiếu đã bắt đầu gieo hạt Tứ Đề từ bậc Trung Thiện. Ngay khi mở trại huấn luyên huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển, trại trường đã truyền trao bài Pháp đầu…

Tuệ Quý phụng soạn: Ai Văn


Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Tây phương Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Ngưỡng bái bạch trên Giác linh Ân sư tân viên tịch liên tòa đài tiền từ bi chứng minh. Trong giờ phút này đây, Khói chiên…