Đạo Sinh: Câu Chuyện Thầy Trò | Kỳ 35 | Quy Y Tăng

Tăng Thân Làng Mai, Pháp | Ảnh: Làng Mai “Yaḥ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchati śaikṣāśaikṣānasau saṃghakarakāndharmān gacchati yeṣāṃ lābhenāṣṭau pudgalāḥ saṃghī bhavanti abhedatvāt” [Người quy y tăng-già là người quy y các pháp tạo thành tăng-già dựa vào hai pháp hữu học và vô học. Nhờ đắc được các pháp này, tám hạng ‘người’ trở thành…