ST: Tân Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Phước Huệ


Theo Quyết Ðịnh số1102 của Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Huynh trưởng Trưởng ban Quang Ngộ Ðào Duy Hữu ký, đã ông nhận thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Phước Huệ sau Ðại Hội kỳ VI, nhiệm kỳ 4 năm, như sau:…