ST: Tân Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Phước Huệ

Theo Quyết Ðịnh số1102 của Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Huynh trưởng Trưởng ban Quang Ngộ Ðào Duy Hữu ký, đã ông nhận thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Phước Huệ sau Ðại Hội kỳ VI, nhiệm kỳ 4 năm, như sau:

BAN THƯỜNG VỤ

 • Trưởng Ban: Huynh trƣởng TÂM TUỆ Cái Ngọc Văn
 • Phó Trưởng Ban Truyền Thống, Xã Hội: Huynh trƣởng NGUYÊN MINH Trương Văn Lạc
 • Phó Trưởng Ban Quản Trị Điều Hành: Huynh trưởng THIỆN NGÔN Nguyễn Sinh Thành
 • Phó TB Nghiên Cứu, Huấn Luyện: Huynh trưởng MINH THÀNH Phan Viết Duy Nhơn
 • Tổng Thư Ký: Huynh trưởng MINH THÀNH Phan Viết Duy Nhơn
 • Phó Tổng Thư Ký: Huynh trưởng KHÔNG LUÂN Nguyễn Phương Khánh
 • Tổng Thủ Quỹ: Huynh trưởng NGUYÊN THIỀN Trương Vương Cẩm Huyền

KHỐI TRUYỀN THỐNG và XÃ HỘI

 • Ban Viên Nghi Lễ, Giao Tế: Huynh trưởng THIỆN HẢI Nguyễn Đức Trọng
 • Phụ Tá Ban Viên Nghi Lễ, Giao Tế: Huynh trƣởng TRÍ TUỆ Bùi Văn Tuấn
 • Ban Viên Cựu Đoàn Viên: Huynh trưởng THIỆN NGÔN Nguyễn Sinh Thành

KHỐI QUẢN TRỊ và ĐIỀU HÀNH

 • Ban Viên Tổ Kiểm: Huynh trưởng DIỆU NHÂN Trần Thị Mỹ Duyên
 • Phụ tá Ban Viên Tổ Kiểm: Huynh trưởng VIÊN TUẤN Cái Ngọc Lê Tƣờng Anh
 • Ban Viên Doanh Tế: Huynh trưởng DIỆU TỪ Tạ Tuyết Sương
 • Ban Viên Hoạt Động Thanh Niên: Huynh trưởng THIỆN HÓA Dƣơng Tiến Minh
 • Phụ Tá Ban Viên HĐTN: Huynh trưởng DIỆU HOA Nguyễn Thị Linh Châu
 • Ban Viên Ngành Nam: Huynh trưởng TRÍ TUỆ Bùi Văn Tuấn
 • Phụ tá Ban Viên Ngành Nam: Huynh trưởng NGUYÊN ĐỨC Phó Vạn Phúc
 • Ban Viên Ngành Nữ: Huynh trưởng NGUYÊN THIỀN Trương Vương Cẩm Huyền
 • Phụ tá Ban Viên Ngành Nữ: Huynh trưởng DIỆU HÒA Lê Thị Thanh Tâm

KHỐI NGHIÊN CỨU và HUẤN LUYỆN

 • Ban Viên Huấn Luyện: Huynh trưởng TÂM TUỆ Cái Ngọc Văn
 • Ban Viên Giáo Dục: Huynh trưởng DIỆU TRANG Phan Thị Mỹ Nhi
 • Phụ Tá Ban Viên Giáo Dục: Huynh trưởng DIỆU HOA Nguyễn Thị Linh Châu

Sen Trắng sinh chia sẻ tin vui cùng đại chúng Ðạo Tràng Lam Viên Hoa Kỳ và ngưỡng chúc anh chị em Tân Ban Hướng Dẫn ngày thêm tinh tấn, hoàn thành trách nhiệm và bổn phận được tổ chức trông cậy.

Leave a Reply