Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp*: GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ thiết lễ Cầu Quốc Thái – Dân An và Chúc An cho đồng bào nạn nhân lũ lụt Miền Trung, Việt Nam

LỜI THƯA: Song song việc phát động chương trình gây quỹ cứu trợ thực tiễn, một buổi lễ Cầu An do BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ  sẽ  được tổ chức tại Chùa Liên Hoa (9561 Bixby Ave, Garden Grove, CA 92841), dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Chơn Thành, lúc 3:00 chiều Chủ…

Sen Trắng kết tập: Ðọc lại Quyết nghị của các kỳ Đại Hội I, II, và III, GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới

QUYẾT NGHỊ Của Lễ Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới (kỳ I) vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ. Chúng tôi, toàn thể thành viên Cựu Huynh Trưởng và Ban Bảo Trợ, Ðại Diện Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử…

Thông Báo Về Chi Phí Đại Hội GÐPT Thế Giới Và Hải Ngoại (Khách Sạn Và Phi Trường)

Chi Phí Tham Dự Đại Hội Của Đại Biểu CHI PHÍ ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐH HẢI NGOẠI và KẾT KHÓA VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI, 2 ngày, 10-11/10/2016: (Trưa ngày 10 đến trưa ngày 12/10/2016) ĐẠI BIỂU (Chính Thức – Dự Khuyết – Dự Thính) CHI PHÍ SINH HOẠT: Cho mỗi NGƯỜI / 01 NGÀY: 1,400 Baht =…

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC CÔNG CỬ THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GĐPTVN TẠI HẢI NGOẠI – 2016.

Huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hải Ngoại, Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp (Ảnh: Sen Trắng US) GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI-TRÍ-DŨNG VP/TTK: 68 Elliston St, Chester…

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DUYỆT Y THÀNH PHẦN NHẦN SỰ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV – 2016.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM BI – TRÍ – DŨNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI Văn phòng Trưởng Ban: 18 Thi Sách Phường 6 Thành phố Đà Lạt Việt Nam QUYẾT ĐỊNH SỐ:16.002/HDTG/QĐ/TB VỀ VIỆC DUYỆT Y THÀNH PHẦN…

THÔNG TƯ V/v Tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT VN tại Hải Ngoại, Nhiệm Kỳ VI (2016-2020)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI BI TRÍ DŨNG VP BHDHN: 68 Elliston St, Chester Hill NSW : 2162 Australia, Tel: 61-2-97868200 Mobile: 61- 410446818 – Email : ttkbhdhn2016@gmail.com Số : 16007/BHDHN/TT/TB THÔNG…

THÔNG TƯ Về việc tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV – 2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI BI – TRÍ – DŨNG Số: 16.001/HDTG/TB/TT THÔNG TƯ Về việc tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV –…