Nội Quy Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ (hiện hành)

img_8503
Bản Nội Quy và Quy Chế này đã được Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ phê chuẩn qua Quyết Định số: 0200630/VPTT/HĐĐH/VPIIVHĐ/QĐ Phật lịch 2550, ngày 23 tháng 6 năm 2006
LỜI GIỚI THIỆU

Bản Nội Quy đối với Gia Ðình Phật Tử Việt Nam chúng ta cũng quan trọng như bản Hiến Chương đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hay bản Hiến pháp đối với quốc gia. Ðiều đặc biệt là bản Nội Quy của Gia Ðình Phật Tử còn hàm chứa sự hình thành và lớn mạnh của một quá trình 60 năm sinh hoạt của Tổ chức chúng ta, như trong lời nói đầu của tập Nội Quy Truyền Thống:” Ðây là một công trình cân não và xương máu của toàn thể đoàn viên Gia Ðình Phật Tử từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu…”

Ðể vạch cho đoàn viên Gia Ðình Phật Tử, nhất là những người đến sau, thấy rõ cái “công trình cân não và xương máu đó” Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ sau khi chấp hành quyết nghị của Ðại Hội Hợp Nhất Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ vào những ngày 09. 10 và 11 tháng 4 năm 2004 tại chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel, California đã tu chính và bổ khuyết đồng thời ấn hành Tập Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng để Huynh Trưởng các Cấp có tâm huyết vì Tổ chức vì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong giai đoạn hóa đạo cam go và trong tình trạng nhiểu nhương của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam vì không thấu triệt được những bước tiến vững mạnh và đúng hướng của Tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng.

Chúng tôi tha thiết mong mỏi rằng tập Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng này sẽ được Anh Chị Em Huynh Trưởng và đoàn sinh nồng nhiệt đón nhận như một Cẩm Nang và nghiền ngẫm thật kỹ để thấy rõ LÝ TƯỞNG và ÐƯỜNG LỐI của Gia Ðình Phật Tử, để thương yêu Tổ chức của chúng ta hơn nữa và để hăng hái tiếp nối công trình của những người đi trước, nhất là những người đã hy sinh cho Tổ chức mà giờ đây đã trở thành thiên cổ.

Hoa Kỳ, ngày đầu năm Bính Tuất, Phật Lịch 2549
Ban Hướng Dẫn Trung Ương

Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

LỜI NÓI ÐẦU 

Phát sinh từ phong trào chấn hưng Phật Giáo, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam đã kinh qua những giai đoạn thăng trầm, thịnh suy để xây dựng và hình thành một tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu Ðồng Niên, theo tinh thần Phật Giáo.

Sự thành tựu đó kết tinh bằng những nguyên lý giáo dục sâu sắc, những phương pháp giáo dục vững vàng, từng đào tạo những thế hệ đoàn sinh ưu tú.

Với lịch sử, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam đã kết hợp Ðạo vào Ðời, nên đã từng đóng góp vào những công cuộc vận động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và góp phần xây dựng xã hội Việt Nam.

Ngày nay, tại xứ người, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam cũng đã thành lập, củng cố và phát triển không ngừng; sự phát triển vừa theo đúng truyền thống của tổ chức, lại vừa hợp với hoàn cảnh xã hội mới.

Nền tảng đó được đúc kết trong bản Nội Quy này.

 • Nội dung của Nội Quy đã đề ra phương châm, mục đích Giáo dục, quy định rõ rệt cơ cấu tổ chức, từ Trung Ương đến địa phương, đã xác định rõ ràng nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên Gia Ðình Phật Tử Việt Nam.
 • Tinh thần Nội Quy hoạch định một đường lối giáo dục chung cho tổ chức Gia Ðình Phật Tử, hòa hợp với các Tông hệ phái Phật Giáo Việt Nam tại Hải ngoại, nhưng vẫn giữ được truyền thống cố hữu, kiên trung đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ngõ hầu xây dựng những thế hệ Phật Tử Việt Nam tương lai.Việc kiện toàn Nội Quy phải được bổ chính tùy theo những nhu cầu của hoàn cảnh xã hội mới, tùy theo giai đoạn lịch sử; tuy nhiên mục đích vẫn duy nhất, đường lối vẫn nhất quán.
CHƯƠNG THỨ NHẤT
DANH HIỆU – MỤC ĐÍCH
CHÂM NGÔN – 
KHẨU HIỆU – LUẬT
 
ĐIỀU 1: DANH HIỆU: 
 • Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tu chính ngày 12 tháng 12 năm 1973.
 • Chiếu Chương I Ðiều 1 Nội Quy truyền thống của Gia Đình Phật Tử Việt Nam được tu chính ngày 29, 30 và 31 tháng 7 năm 1973 tại Ðà nẵng.
 • Chiếu quyết nghị của Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được tổ chức lần thứ nhất tại Dallas ngày 5 tháng 9 năm 1983; một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu, Đồng niên lấy danh hiệu là: GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ.
 • Chiếu Biên Bản Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày 9, 10 và 11 tháng 4 năm 2004 tại chùa Diệu Pháp một lần nữa Quyết Nghị: TỔ CHỨC GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ – Văn Phòng II – Viện Hóa Đạo.
ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH: Đào luyện THANH, THIẾU, ĐỒNG niên thành Phật Tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.
ĐIỀU 3: CHÂM NGÔN: BI – TRÍ – DŨNG.
ĐIỀU 4: KHẨU HIỆU: TINH TẤN
ĐIỀU 5 : LUẬT:
A. Luật của Huynh Trưởng, Thanh, Thiếu Niên:
 1. Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện.
 2. Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.
 3. Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
 4. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
 5. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.
B. Luật của Đồng Niên: (Oanh vũ)
 1. Em tưởng nhớ Phật.
 2. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
 3. Em thương người và vật.
CHƯƠNG THỨ HAI
TỔ CHỨC – NHIỆM VỤ – LIÊN LẠC
ÐIỀU 6 : TỔ CHỨC:
A. CẤP TRUNG ƯƠNG:
Cơ chế hướng dẫn và điều hành trực tiếp tất cả sinh hoạt của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nhân sự gồm hai mươi chín (29) thành viên do Ðại Hội Huynh Trưởng toàn quốc tín nhiệm công cử. Có một Ban Thường vụ và ba Khối để điều hành như sau:
1. Ban Thường vụ :
 • 1 Trưởng Ban
 • 1 Phó Trưởng Ban đặc trách Khối Truyền Thống và Xã Hội
 • 1 Phó Trưởng Ban đặc trách Khối Quản Trị và Ðiều Hành
 • Phó Trưởng Ban đặc trách Khối Nghiên Cứu và Huấn luyện.
 • Tổng Thư Ký
 • 1 Phó Tổng Thư ký
 • 1 Tổng Thủ quỹ
 • 1 Phó Tổng Thủ quỹ
2. Khối Truyền Thống và Xã Hội :
 • 1 Ủy viên Lịch sử
 • 1 Ủy viên Nghi Lễ và Giao Tế
 • 1 Ủy viên Cựu Ðoàn viên
 • 1 Ủy viên Tương Tế
 • 1 Ủy viên Xã hội và Ái Hữu
3. Khối Quản Trị và Ðiều Hành :
 • 1 Ủy viên Quản Trị Huynh Trưởng
 • 1 Ủy viên Quản Trị Ðoàn sinh
 • 1 Ủy Viên Tổ Kiểm
 • 1 Ủy viên Hoạt Ðộng Thanh niên
 • 1 Ủy viên Văn Mỹ nghệ
 • 1 Ủy viên Doanh Tế
 • 1 Ủy Viên Thanh Nam
 • 1 Ủy viên Thanh Nữ
 • 1 Ủy viên Thiếu Nam
 • 1 Ủy viên Thiếu Nữ
 • 1 Ủy viên Oanh vũ Nam
 • 1 Ủy viên Oanh Vũ nữ.
 • 4. Khối Nghiên cứu và Huấn Luyện :
 • 1 Ủy viên Nghiên cứu Kế hoạch
 • 1 Ủy viên Tu Thư
 • 1 Ủy viên Huấn Luyện
 • 1 Ủy viên Giáo Dục
 • 1 Ủy viên Chuyên năng.

Các Ủy viên có thể đề nghị Ban Hướng Dẫn Trung Ương để mời một Phụ tá cho mình.

Bên trên Ban Hướng Dẫn Trung Ương có một Hội Ðồng Cố Vấn Giáo Hạnh.
Bên cạnh Ban Hướng Dẫn Trung Ưong có một Ban Cố vấn Pháp lý và một Ban Bảo Trợ để giúp đỡ về pháp lý, tinh thần và tài vật.
Ban viên bị khiếm khuyết: Trường hợp một chức vụ trong Ban Hướng Dẫn bị khiếm khuyết :
 • Nếu là Trưởng Ban thì Phó Trưởng Ban Quản Trị và Ðiều Hành đương nhiên kế nhiệm với tư cách Quyền Trưởng Ban.
 • Nếu là các Ủy viên khác thuộc các Khối thì Khối đề cử và thông qua Ban Hướng Dẫn.
 • Trường hợp số Ủy viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương bị khiếm khuyết quá 1/3 tổng số (10 Ủy viên) thì cần phải triệu tập một Ðại Hội Huynh Trưởng toàn quốc thu hẹp để bổ sung.

B. CẤP MIỀN :

 1. Tại mỗi khu vực thuận lợi địa dư, có từ năm (5) đơn vị Gia Ðình Phật Tử trở lên, có thể thành lập một Ban Hướng Dẫn Miền để điều hành, tổ chức sinh hoạt và tu học chung cho Miền.
 2. Thành phần Ban Hướng Dẫn Miền nếu đủ túc số, nhân sự đều giống như thành phần nhân sự Ban Hướng Dẫn Trung Ương, nếu không các Ban viên Ban Hướng Dẫn Miền có thể kiêm nhiệm nhưng không quá hai chức vụ.
 3. Bên trên Ban Hướng Dẫn Miền có một Hội Ðồng Cố vấn Giáo Hạnh.
 4. 4. Bên cạnh Ban Hướng Dẫn Miền có một Ban Cố vấn pháp lý và một Ban Bảo trợ Miền.
Ban viên bị khiếm khuyết: Trường hợp một chức vụ trong Ban Hướng Dẫn Miền bị khiếm khuyết:
 • Nếu là Trưởng Ban thì Phó Trưởng Ban Quản Trị và Ðiều Hành đương nhiên kế nhiệm với tư cách là Quyền Tưởng Ban.
 • Nếu là Ban viên thì Ban Hướng Dẫn Miền đề cử và đệ trình Ban Hướng Dẫn Trung Ương duyệt y.
 • Trong trường hợp số Ban viên Ban Hướng Dẫn Miền bị khiếm khuyết quá 1/3 tổng số Ban viên thì cần phải triệu tập một Ðại Hội Huynh Trưởng Miền thu hẹp để bổ sung và trình Ban Hướng Dẫn Trung Ương duyệt y.

Ðại Diện Miền:

 • Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền là vị Ðại diên Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền đó.
 • Tại khu vực có từ hai (02) đến bốn (04) Gia Ðình, có thể có một Ðại diên Ban Hướng Dẫn Trung Ương.
 • Vị Ðại diên do Ðại Hội Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử tại khu vực bầu lên (vị Ðại diện nằm trong thành phần Ban Hướng Dẫn Trung Ương)

C. CẤP GIA ÐÌNH :

 1. Tại địa phương thuận lợi (Thành phố, Quận Hạt hay Tiểu Bang) có thể thành lập một hay nhiều Gia Ðình .
 2. Mỗi Gia Ðình phải có ít nhất hai Ðoàn trở lên.
 3. Mỗi Ðoàn có tối thiểu là 2 Ðội, Chúng, Ðàn và số đoàn sinh từ 12 đến 32 em.
 4. Mỗi Ðội (Thanh, Thiếu nam) hay Chúng (Thanh, Thiếu nữ) có từ 6 đến 8 em và Ðàn (Oanh vũ) có từ 4 đến 6 em.
 5. Oanh vũ : Nam và Nữ từ 7 đến 12 tuổi. Thiếu Niên : Nam và Nữ từ 13 đến 17 tuổi. Thanh Niên: Nam và Nữ từ 18 tuổi trở lên.

Thành phần:

a) Ban Huynh Trưởng Gia Ðình:
 • Gia Trưởng (có thể mời thêm 1 Phụ tá Gia Trưởng)
 • 1 Liên Ðoàn Trưởng
 • 2 Liên Ðoàn Phó (1 phụ trách Ngành
 • Nam và 1 phụ trách Ngành Nữ)
 • 1 Thư ký
 • 1 Thủ quỹ
 • Các Ðoàn Trưởng và Ðoàn Phó các Ngành
 • Tùy theo số lượng Huynh Trưởng và Ðoàn sinh của Gia Ðình, có thể cử thêm các Huynh Trưởng đặc trách: Văn nghệ, Báo chí, Thể thao và Xã hội…
 • Bên trên Ban Huynh Trưởng Gia Ðình có một Thầy hay Cô Cố vấn Giáo Hạnh và bên cạnh có một Ban Bảo Trợ.
 • Trừ Gia Trưởng và Phụ tá Gia Trưởng, các Ban viên khác đề do Ban Huynh Trưởng bầu lên.

b) Mỗi Ðoàn có :

 • 1 Ðoàn Trưởng
 • 1 hay 2 Ðoàn Phó để điều động sinh hoạt Ðoàn.

c) Mỗi Ðội, Chúng hay Ðàn có :

 • 1 Ðội, Chúng hay Ðàn Trưởng
 • 1 Ðội, Chúng hay Ðàn Phó
ÐIỀU 7: NHIỆM VỤ VÀ LIÊN LẠC:

A. CẤP TRUNG ƯƠNG :

 1. Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ điều động các Ban Hướng Dẫn Miền.
 2. Thực hiện đúng Nội Quy Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.
 3. Tổ chức Trại Trường hay các Trại Huấn luyện Huynh Trưởng Cấp II – Huyền Trang và Cấp III – Vạn Hạnh, các Trại Họp Bạn, Hội Thảo toàn quốc.
 4. Báo cáo lên Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hải ngoại và Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải ngoại tại Hoa Kỳ – Văn phòng II – Viện Hóa Ðạo mỗi tam cá nguyệt.
 5. Ðặc quyền ban hành các Thông Tư liên hệ đến việc ấn định thành lập và điều hành các Ban Hướng Dẫn hay Ðại Diện Gia Ðình Phật Tử Miền ở các Miền chưa có đủ điều kiện thành lập Ban Hướng Dẫn.

B. CẤP MIỀN:

 1. Ban Hướng Dẫn Miền hay vị Ðại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền đôn đốc và báo cáo tình trạng hoạt động của các Gia Ðình Phật Tử tại Miền của mình, vào mỗi cuối tam cá nguyệt lên Ban Hướng Dẫn Trung Ương.
 2. Ðại Diện cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương trong các lễ lược do các Gia Ðình Phật Tử trong Miền tổ chức.
 3. Liên lạc với các tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại địa phương để thông hiểu tình hình Phật sự chung cho Miền và giải quyết những vấn đề liên quan đến Gia Ðình Phật Tử.
 4. Thành lập các Gia Ðình Phật Tử mới trong Miền
 5. Tổ chức các Trại Huấn luyện Huynh Trưỏng Sơ cấp Lộc Uyển, Cấp I – A Dục, Ðội, Chúng, Ðàn Trưởng hay Trại Họp bạn toàn Miền hay Liên Gia Ðình trong Miền.

C. CẤP GIA ÐÌNH:

1.Gia Trưởng:

 • Vị này là một cư sĩ từ 40 tuổi trở lên, có uy tín trong tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại địa phương và hiểu biết về Gia Ðình Phật Tử, do Ban Huynh Trưởng mời.
 • Nếu Liên Ðoàn Trưởng từ 40 tuổi trở lên có đủ tư cách và uy tín với tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại địa phương có thể kiêm nhiệm Gia Trưởng.
 • Thu nhận đoàn sinh mới vào Gia Ðình.
 • Thay mặt Ban Huynh Trưởng về các công việc
 • đối ngoại liên quan đến Gia Ðình Phật Tử.
 • Thi hành Nội Quy và cùng với Ban Huynh
 • Trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Hướng Dẫn Miền.

2. Liên Ðoàn Trưởng:

 • Ðiều động Ban Huynh Trưởng với sự phụ tá của hai Liên Ðoàn Phó đặc trách hai Ngành.
 • Thi hành chỉ thị của Ban Hướng Dẫn Miền hay Ðại Diện Ban Hướng Dẫn tại Miền.
 • Tổ chức các lớp huấn luyện Ðội, Chúng và Ðàn Trưởng trong Gia Ðình
 • Tổ chức các cuộc lễ, trại, triển lãm, văn nghệ và công tác xã hội thuộc phạm vi Gia Ðình có sự hội ý của Ban Hướng Dẫn Miền hay Ðại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền.
 • Báo cáo tình hình hoạt động của Gia Ðình vào mỗi cuối tam cá nguyệt lên Ban Hướng Dẫn Miền .

3. Ðoàn Trưởng:

 • Thi hành quyết định của Ban Huynh trưởng, điều động và điều khiển Ðoàn của mình với sự phụ tá của Ðoàn Phó.
 • Hoạch định chương trình tu học và hoạt động hàng tháng, hàng tuần cho Ðoàn.
 • Tổ chức Trại và Du ngoạn của Ðoàn (có sự chấp thuận của Liên Ðoàn Trưởng).
 • Chịu trách nhiệm với Liên Ðoàn Trưởng.
ÐIỀU 8: DANH HIỆU GIA ÐÌNH:
Danh hiệu Gia Ðình Phật Tử được Ban Huynh Trưởng chọn lựa và thông qua Ban Hướng Dẫn Miền hay Ðại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền.
ÐIỀU 9: ÐẠI HỘI:
 
A. CẤP TRUNG ƯƠNG :
 1. Cứ bốn năm một lần có Ðại Hội Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử toàn quốc để bầu lại Ban Hướng Dẫn Trung Ương. Ngày Ðại Hội phải được Ban Hướng Dẫn Trung Ương tổ chức chậm nhất là một (1) tháng trước ngày mãn nhiệm kỳ của Ban Hướng Dẫn đương nhiệm. Ðại Hội này chỉ định đơn vị được tổ chức Ðại Hội kỳ tới.
 2. Ban Hướng Dẫn Trung Ương ít nhất mỗi năm họp khoáng đại một lần để kiểm điểm những công tác đã thực hiện và hoạch định công tác mới.
B. CẤP MIỀN :
Hàng năm nên có Ðại Hội thường niên để kiểm điểm sinh hoạt các Gia Ðình Phật Tử trong năm qua, dự thảo chương trình hoạt động chung cho các Gia Ðình trong năm tới. Cứ bốn (4) năm bầu Ban Hướng Dẫn mới để chuẩn bị tham dự Ðại Hội Gia Ðình Phật Tử toàn quốc.
C. CẤP GIA ÐÌNH :
 1. Mỗi tháng Ban Huynh Trưởng Gia Ðình họp một lần để kiểm điểm công việc của Gia Ðình trong tháng và hoạch định chương trình cho tháng tới.
 2. Mỗi tam cá nguyệt (thay buổi họp hàng tháng) Ban Huynh Trưởng họp một lần để kiểm điểm công việc và hoạch định chương trình sinh hoạt cho tam cá nguyệt tới.
 3. 3. Mỗi năm (thay buổi họp hàng tháng và tam cá nguyệt) có một buổi họp thường niên của Ban Huynh Trưởng Gia Ðình. Buổi họp này có thể tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Gia Ðình.
ÐIỀU 10: TÀI CHÁNH: Quỹ của các Cấp Gia Ðình Phật Tử gồm có những khoản sau đây :
 • Tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.
 • Tiền trợ giúp của các tổ chức Phật Giáo Việt Nam tại địa phương.
 • Tiền trợ phí của các Cấp trực thuộc Tiền do Ban Bảo Trợ Gia Ðình Phật Tử ủng hộ
 • Tiền thu được do tổ chức các cuộc vui và các phương tiện hợp pháp khác để gây quỹ.
CHƯƠNG THỨ BA
HUY HIỆU – BÀI CA CHÍNH THỨC – ĐỒNG PHỤC
 
ĐIỀU 11: HUY HIỆU: Huy hiệu chính thức của Gia Đình Phật Tử là HOA SEN TRẮNG, tám cánh, trên nền tròn xanh lá mạ, viền trắng.
ĐIỀU 12: 
A. BÀI CA CHÍNH THỨC: Bài HOA SEN TRẮNG là bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử.

B. CẤP HIỆU VÀ HUY HIỆU: Các Cấp hiệu và Huy hiệu cùng một thể thức do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn định và phát hành.

C. CHÀO: Ấn Cát Tường, chỉ áp dụng khi mặc đồng phục Gia Đình Phật Tử (bàn tay mặt ngửa về phía trước, đưa ngang vai, cánh ngoài thẳng dọc với ngón cái giữ lấy ngón đeo nhẫn).
ĐIỀU 13: ĐỒNG PHỤC:
 
A. MÀU SẮC: Áo màu Lam, quần màu xanh nước biển.
B. KIỂU:
1. Huynh Trưởng Nam, Nam Phật tử và Thiếu Nam:
 • Sinh hoạt mùa hè: Sơ mi tay cụt, hai túi có nắp, cầu vai. Quần sọt xanh nước biển, hai túi sau nổi có nắp. Mũ nĩ rộng vành 4 cánh. Vớ màu lam (đồng nhất cho mỗi Ðoàn).
 • Sinh hoạt mùa lạnh: Sơ mi tay dài, có gài nút, hai tú có nắp, cầu vai. Quần tây dài, hai túi sau Chìm có nắp. Mũ nỉ rộng vành 4 cánh (đồng nhất cho mỗi Ðoàn).
2. Nữ Huynh Trưởng,Nữ Phật Tử và Thiếu Nữ:
 • Mùa hè cũng như mùa lạnh: Áo sơ mi tay dài, có gài nút, cổ xoay tròn, thắt nơ màu xanh nước biển, hai túi có nắp, cầu vai. Quần tây dài. Mũ Tứ ân (đồng nhất cho mỗi Đoàn).
3. Nam Oanh Vũ:
 • Sinh hoạt mùa hè: Áo sơ mi tay cụt có cầu vai, không túi, quần sọt, hai túi sau nổi, có nắp, có dây treo. Mũ bê rê hay mũ rộng vành chóp tròn (tùy theo địa phương nhưng cốt đồng nhất cho mỗi Ðoàn).
 • Sinh hoạt mùa lạnh: Áo sơ mi tay dài, có cầu vai, không túi. Quần tây dài, hai túi sau chìm có nắp, có dây treo. Mũ bê rê hay mũ rộng vành chóp tròn (tùy theo địa phương nhưng cốt đồng nhất cho mỗi Đoàn).

4. Nữ Oanh Vũ:

 • Sinh hoạt mùa hè: Sơ mi tay cụt phồng, cổ xoáy tròn, không túi. Váy dài quá đầu gối. Mũ hay nón (tùy theo địa phương, nhưng cốt đồng nhất cho mỗi Đoàn).
 • Sinh hoạt mùa lạnh: Áo sơ mi tay phồng dài, cổ xoáy tròn, không túi. Quần tây dài, hai túi sau chìm có nắp, có dây treo. Mũ bê rê hay mũ lưỡi trai (tùy theo địa phương nhưng cốt đồng nhất cho mỗi Đoàn).

C. LỄ PHỤC:

 1. Nam Huynh Trưởng, Nam Phật Tử và Thiếu Nam: Sơ mi và quần tây dài như sinh hoạt mùa lạnh, thêm áo vét và cà vạt màu xanh nước biển.
 2. Nữ Huynh Trưởng, Nữ Phật Tử và Thiếu Nữ: Áo dài màu lam, quần dài trắng, thêm áo vét lamnếu mùa lạnh.
 3. Oanh Vũ Nam, Nữ: Như đồng phục sinh hoạt.
 4. Đồng phục và huy hiệu trên chỉ được dùng trong những ngày Lễ của các cơ sở Phật Giáo địa phương của Gia Đình, trong những buổi cắm trại và buổi họp.
CHƯƠNG THỨ TƯ
ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

KHUÔN DẤU – GIẢI TÁN – GIA NHẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

ĐIỀU 14: ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Tại các địa phương có thể tùy nghi thành lập Gia Đình Phật Tử không phân biệt khu vực.
 2. Đoàn quán đặt nơi nào thì liên lạc với tổ chức Phật Giáo sở tại.
 3. Mỗi Gia Đình ít nhất có hai (2) Huynh Trưởng đă dự lớp huấn luyện mới được thành lập.

A. Trường hợp đã có một Ban Hướng Dẫn Miền:

 1. Phải có giấy ủy nhiệm của Ban Hướng Dẫn Miền.
 2. Phải trình giấy ủy nhiệm này cho tổ chức Phật Giáo sở tại.
 3. Gia Ðình Phật Tử đã thành lập đúng theo Ðiều 6 mục C về Cấp Gia Ðình, Huynh Trưởng phải báo cáo cho tổ chức Phật Giáo sở tại và Ban Hướng Dẫn Miền biết.
 4. Sau sáu (6) tháng hoạt động điều hòa, mới được Ban Hướng Dẫn Miền chính thức thừa nhận.

B. Trong trường hợp chưa có Ban Hướng Dẫn Miền:

 1. Phải có giấy ủy nhiệm của Ban Hướng Dẫn Trung Ương.
 2. Phải trình giấy ủy nhiệm này cho tổ chức Phật Giáo sở tại giúp đỡ.
 3. Gia Đình Phật Tử đã thành lập đúng theo điều Sáu mục C về cấp Gia Đình, Huynh Trưởng phải báo cáo cho tổ chức Phật Giáo sở tại và Ban Hướng Dẫn Trung Ương biết.
 4. Sau sáu (6) tháng sinh hoạt điều hòa, mới được Ban Hướng Dẫn Trung Ương chính thức thừa nhận.

ĐIỀU 15: KHUÔN DẤU:

 1. Chỉ có ba Cấp có khuôn dấu: Trung Ương,Miền và Gia Đình.
 2. 2. Kiểu và khuôn dấu cho mỗi Cấp do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn định.

ĐIỀU 16: ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP:

 1. Muốn gia nhập Gia Đình, phải có đơn của phụ huynh xin Gia Trưởng (có mẫu in sẵn tại Gia Đình). Nếu là một Nam Phật Tử hay Nữ Phật Tử (18 tuổi trở lên) thì đơn xin gia nhập phải có hai Đoàn viên giới thiệu.
 2. Sau ba (3) tháng sinh hoạt liên tục, nếu được Đoàn Trưởng xác nhận đủ điều kiện, Đoàn sinh mới được làm lễ phát nguyện và được Ban Huynh Trưởng công nhận là Đoàn sinh chính thức của Gia Đình.

ĐIỀU 17: KỶ LUẬT:
A. Huynh Trưởng: Huynh Trưởng phạm kỷ luật sẽ chiếu Quy Chế Huynh Trưởng thi hành.

B. Đoàn Sinh: Sẽ bị quyết định cho nghỉ sinh hoạt tạm thời hay vĩnh viễn nếu:
 1. Không đi họp luôn ba buổi liên tiếp mà không có giấy phép.
 2. Làm tổn hại đến thanh danh Gia Đình Phật Tử thì không còn mang danh nghĩa Đoàn sinh nữa: a. Quyết định cho nghỉ sinh hoạt tạm thời hay vĩnh viễn là do Gia Trưởng với sự chấp thuận của hai phần ba Huynh Trưởng trong Ban Huynh Trưởng; b. Riêng danh sách các Đoàn sinh đã bị cho nghỉ vĩnh viễn phải được thông báo cho Ban Hướng Dẫn Miền hay Ban Hướng Dẫn Trung Ương trường hợp chưa có Ban Hướng dẫn Miền, để chỉ thị các Gia Đình Phật Tử Miền không được thu nhận; c. Đoàn sinh đã mất danh nghĩa thì không được quyền đòi hỏi một điều kiện bồi thường nào cả.
ĐIỀU 18: NGƯNG HOẠT ĐỘNG – GIẢI TÁN:
A. NGƯNG HOẠT ĐỘNG:
 1. Mọi sự ngưng hoạt động của một Gia Đình Phật Tử phải được hai phần ba (2/3) số Huynh Trưởng biểu quyết với sự thỏa thuận của Ban Hướng Dẫn hay Đại Diện Miền.
 2. Mọi sự ngưng hoạt động của Ban Hướng Dẫn Miền phải được hai phần ba (2/3) số Huynh Trưởng ban viên biểu quyết với sự chấp thuận của Ban Hướng Dẫn Trung Ương.
 3. Mọi sự ngưng hoạt động của Ban Hướng Dẫn Trung Ương phải do Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc quyết định.

B. GIẢI TÁN:

 1. Những Gia Ðình Phật Tử không sinh hoạt đúng Nội Quy của Gia Ðình Phật Tử Tử ViệNam tại Hoa Kỳ sẽ do Ban Hướng Dẫn Miền quyết định cho tạm ngưng hoạt động hay giải tán sau khi điều tra và lập báo cáo gởi về Ban Hướng Dẫn Trung Ương với ý kiến của tổ chức Phật Giáo địa phương.
 2. Muốn giải tán Ban Hướng Dẫn Miền,chỉ có Ban Hướng Dẫn Trung Ương mới có quyền giải tán.
 3. Những Gia Đình hay Ban Hướng Dẫn giải tán, các vật dụng và tài chánh đều phải giao lại cho cấp trên của mình theo hệ thống dọc.
CHƯƠNG THỨ NĂM
SỬA ĐỔI NỘI QUY

ĐIỀU 19: SỬA ĐỔI NỘI QUY:
Mọi sự sửa đổi Nội Quy này phải do Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc quyết định.

________________________________________
 • Bản dự thảo tu chính Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được thông qua trong phiên họp thường niên của Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, ngày 20/04/1984 tại Chùa Việt Nam Orange County, California.Được quyết nghị là Nội Quy chính thức của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ trong khoá họp Khoáng đại của Đại Hội kỳ II Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, tổ chức tại Chùa Linh Sơn, Houston, Texas trong các ngày 04, 05, 06 tháng 7 năm 1986.
 • Được tu chính lần thứ nhất trong khóa họp khoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ III, tổ chức tại Chùa Kim Quang, Sacramento California, trong các ngày 30 tháng 6 và 01, 02, 03 tháng 7 năm 1989.
 • Được tu chính lần thứ hai trong khóa họp khoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ IV, tổ chức tại Chùa An Bằng, Denver, Colorado, trong các ngày 02, 03, 04 và 05 tháng 7 năm 1992.
 • Được tu chính lần thứ ba trong khóa họp khoáng đại của Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ V, tổ chức tại Chùa Hoa Nghiêm, Santa Ana, California, trong các ngày 04, 05, 06 và 07 tháng 4 năm 1996.
 • Tu chính lần thứ tư tại Ðại Hội kỳ VI tổ chức tại Trung Tâm Sinh hoạt và huấn luyện Thích Quảng Ðức thành phố San Bernadino, California trong những ngày 30.06 và 01, 02 và 03.07.2000 nhưng bất thành.
 • Ðược Ðại Hội Hợp Nhất Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, tổ chức ngày 09, 10 và 11 tháng 04 năm 2004 tại Chùa Diệu Pháp, San Gabriel, California ủy Quyền cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương tu chính lần thứ tư.

Leave a Reply