5 thoughts on “Neng Rong* | Nguyên Từ dịch Việt: Những hiểu lầm thông thường về Phật giáo | Bài 1: “Đời là bể khổ” (Life is suffering)

Leave a Reply

%d bloggers like this: