3 thoughts on “Neng Rong* | Nguyên Từ dịch Việt: Những hiểu lầm thông thường về Phật giáo | Bài 2: “Xa lìa trần tục” (“Out worldly” (Supra mundane)

Leave a Reply

%d