Ajahn Chah/Đạo Sinh dịch: Cạm Bẫy Của An Lạc

Định có khả năng mang lại nhiều tổn hại cũng như lợi lạc cho người tập thiền. Quý vị không thể nói nó chỉ có hại, hoặc chỉ có lợi. Với người không có tuệ thì hại; nhưng với người có tuệ thì nó có thể mang lại lợi lạc thật sự, nó có thể dẫn đến nội quán.

Điều có thể gây hại nhất cho người tập thiền là Thiền Chỉ, tức loại Định có sự yên tĩnh sâu và lâu dài. Loại định này mang lại an lạc rất lớn. Nơi nào có an lạc, nơi đó có hạnh phúc. Khi có hạnh phúc thì có sự gắn kết và đeo bám hạnh phúc. Thiền sinh sẽ không muốn chiêm nghiệm bất cứ điều gì khác, mà chỉ muốn đắm mình trong cảm thọ an lạc đó. Khi đã tu tập được một thời gian dài, chúng ta có thể nhanh chóng thể nhập loại định này dễ dàng. Ngay khi bắt đầu chú ý đến đề mục thiền, tâm chúng ta sẽ nhập vào trạng thái tịch tĩnh, và chúng ta không muốn thoát ra để minh sát bất kỳ điều gì nữa. Chúng ta chỉ muốn dính chặt vào hạnh phúc đó. Đây là một nguy cơ cho những ai đang thực hành thiền.
~ Ajahn Chah

Samādhi is capable of bringing much harm or much benefit to the meditator, you can’t say it brings only one or the other. For one who has no wisdom it is harmful, but for one who has wisdom it can bring real benefit, it can lead him to Insight.”

That which can be most harmful to the meditator is Absorption Samādhi (Jhāna), the samādhi with deep, sustained calm. This samàdhi brings great peace. Where there is peace, there is happiness. When there is happiness, attachment and clinging to that happiness arise. The meditator doesn’t want to contemplate anything else, he just wants to indulge in that pleasant feeling. When we have been practicing for a long time we may become adept at entering this samādhi very quickly. As soon as we start to note our meditation object, the mind enters calm, and we don’t want to come out to investigate anything. We just get stuck on that happiness. This is a danger to one who is practicing meditation.

Leave a Reply