Tuệ Sỹ: Tám Pháp Bất Hại Của Bồ Tát


Chư Bồ-tát lại hỏi: “Bồ-tát thành tựu bao nhiêu pháp để ở trong thế giới này tu hành mà không ung nhọt, tái sinh Tịnh độ?”
Duy-ma-cật đáp: “Bồ-tát thành tựu tám pháp để ở trong thế giới này tu hành mà không ung nhọt, tái sinh Tịnh độ. Đó là:
1. Làm lợi ích chúng sinh không cầu báo đáp.
2. Chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não, và hồi hướng công đức đã làm cho chúng sinh.
3. Tâm bình đẳng với chúng sinh, khiêm hạ, vô ngại.
4. Tôn kính chư Bồ-tát như đối với chư Phật.
5. Khi nghe kinh chưa từng nghe cũng không khởi nghi hoặc.
6. Không đối nghịch với pháp của hàng Thanh văn.
7. Không ganh tị vì người được cúng dường, không tự cao lợi đắc của mình, trái lại ở đó tự chế ngự tâm mình.
8. Thường tự xét lỗi mình, không tranh tụng sở đoản của người, nhất tâm cầu thành tựu mọi công đức.
~ Duy-ma-cật Sở Thuyết kinh / Bản dịch của Tuệ Sỹ
______________________________
Again the bodhisattvas asked, “How many qualities must a bodhisattva have, to go safe and sound to a pure Buddha-field after he transmigrates at death away from this Saha universe?”
Vimalakirti replied, “After he transmigrates at death away from this Saha universe, a bodhisattva must have eight qualities to reach a pure Buddha-field safe and sound. What are the eight? He must resolve to himself: ‘I must benefit all living beings, without seeking even the slightest benefit for myself. I must bear all the miseries of all living beings and give all my accumulated roots of virtue to all living beings. I must have no resentment toward any living being. I must rejoice in all bodhisattvas as if they were the Teacher. I must not neglect any teachings, whether or not I have heard them before. I must control my mind, without coveting the gains of others, and without taking pride in gains of my own. I must examine my own faults and not blame others for their faults. I must take pleasure in being consciously aware and must truly undertake all virtues.’
“If a bodhisattva has these eight qualities, when he transmigrates at death away from the Saha universe, he will go safe and sound to a pure Buddha-field.”
~ translated by Robert Thurman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s